QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ Ngôn ngữ Việt Nam

Cập nhật lúc: 02:13 CH ngày 26/02/2015

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 191/QĐ-ĐHHĐ                               Thanh Hóa, ngày 05 tháng 02  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-TTg ngày 12/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 07/01/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Ngôn ngữ học cho Trường Đại học Hồng Đức; Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ;

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-CT ngày 11/04/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức; Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/07/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Quyết nghị của các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ và kết quả học tập của học viên cao học; kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ họp ngày 27/01/2015.

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ khoa học khóa 2012 -2014 cho 08 học viên cao học chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam – Mã số: 60220102.

(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa Khoa học Xã hội, trưởng các đơn vị liên quan và các học viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

-    Vụ GDĐH (để bc);                                                                 HIỆU TRƯỞNG

-    Như Điều 1, 2;                                                                                 (Đã ký)     

-    Lưu: ĐT, VT.                                                                                                                                                                                                                                              Nguyễn Mạnh An

                                                                                       

                                                                               

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40099996