Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI HỌC PHẦN NĂM HỌC 2013-2014
Cập nhật lúc: 10:31 AM ngày 11/09/2015

 

        UỶ BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TỈNH THANH HOÁ                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                           

                                                                           Thanh Hoá, ngày  04 tháng 10 năm 2013

            Số: 193 /KH-ĐHHĐ                                        

 

 

 

KẾ HOẠCH   

Đánh giá chất lượng đề thi học phần năm học 2013-2014

 
 

 

 


 

Thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2013-2014 (số144/KH-ĐHHĐ ngày 01/8/2013) và căn cứ kết quả đánh giá chất lượng đề thi học phần năm học 2013-2014 (văn bản số 51/BC-ĐHHĐ ngày 26/6/2013), nhà trường triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng đề thi  năm học 2013-2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá việc thực hiện các quy định về làm đề thi, ngân hàng câu hỏi thi học phần; đánh giá mức độ đáp ứng của đề thi trong việc kiểm tra, đánh giá, phân loại kết quả học tập của học sinh sinh viên (HSSV) nhằm phát hiện, điều chỉnh những điểm chưa phù hợp, kịp thời khắc phục những hạn chế trong các khâu quản lý, ra đề, sử dụng đề thi,… góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.  

- Nêu cao ý thức, trách nhiệm của giảng viên trong công tác giảng dạy, ra đề, xây dựng NHCHT đánh giá kết quả học tập của HSSV;    

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của trưởng bộ môn, khoa đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng đào tạo của nhà trường.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính toàn diện, khách quan, trung thực và chính xác trong đánh giá;

- Xác định được mức độ tích lũy kiến thức và kỹ năng của người học phù hợp với mục tiêu của học phần; làm rõ ưu điểm, hạn chế của đề thi so với các tiêu chí đánh giá;

- Đảm bảo đúng tiến độ, thời gian đánh giá.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI HỌC PHẦN

1. Đối tượng đánh giá:

Đề thi học phần dùng cho các lớp đào tạo bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 đã sử dụng cho công tác  thi của năm học 2013- 2014:

- Kỳ I từ ngày 07/11/2013 đến ngày 24/01/2014

- Kỳ II từ ngày 25/ 4 /2014  đến ngày 25/6 /2014

2. Nội dung (tiêu chí) đánh giá chất lượng đề thi học phần:

1. Thể thức, cấu trúc đề thi: Hình thức của bản đề thi đúng mẫu. Đủ các mục thông tin về học phần (tên HP, mã HP, số tín chỉ), lớp/khoá, khối thi, thời gian thi, học kỳ/năm học và tên tài liệu được sử dụng theo quy định của nhà trường.

2. Nội dung đề thi:

- Nội dung đề thi phù hợp với nội dung học phần và bao quát được nội dung học phần;

- Nội dung đề thi phù hợp với phương thức đào tạo và hình thức đào tạo;

- Nội dung đề thi đánh giá đúng được mức độ hiểu biết của người học về kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành, bài tập, vận dụng liên hệ thực tế;

- Nội dung đề thi phân loại được kết quả học tập của người học;

       - Nội dung đề thi đảm bảo khoa học, chính xác, rõ ràng;

- Cơ cấu tỷ lệ % nội dung đánh giá về lí thuyết, kỹ năng thực hành, bài tập, vận dụng liên hệ thực tế đúng quy định của nhà trường;

- Các đề thi đã sử dụng/buổi thi của mỗi học phần tương đương nhau về yêu cầu;

- Các đề thi đã sử dụng/buổi thi của mỗi học phần không có nội dung câu hỏi trùng lặp;

- Yêu cầu của đề thi phù hợp với thời gian làm bài;

- Các yêu cầu đặt ra trong đề thi chặt chẽ, rõ ràng, dễ hiểu, dễ phân biệt không bị nhầm lẫn.

       3. Đáp án đề thi:

- Nội dung đáp án của đề thi đúng, đủ, chi tiết, rõ ràng;

- Mức điểm cho từng câu, từng ý nhỏ phù hợp với yêu cầu đặt ra của đề thi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập ban chỉ đạo, tổ đánh giá chất lượng đề thi học phần

1.1. Ban chỉ đạo (có danh sách kèm theo)

       1.2. Tổ đánh giá cấp khoa, trung tâm

- Mỗi khoa, trung tâm  thành lập một tổ đánh giá.

+ Tổ trưởng tổ đánh giá: Là trưởng hoặc phó đơn vị phụ trách chuyên môn của khoa, trung tâm.

+ Cán bộ đánh giá: là tổ trưởng tổ chấm thi.

+ Thư ký tổ đánh giá: là trợ lý giáo vụ khoa, trung tâm.

- Ban chỉ đạo sẽ thành lập tổ đánh giá phù hợp với chuyên môn học phần nhằm đánh giá kiểm tra một số học phần (những học phần có tỷ lệ cao về kết quả khá, giỏi hoặc yếu kém; những học phần với hình thức thi mới;….).

2. Triển khai đánh giá

2.1. Từ ngày 08/10/2013 đến ngày 30/06/2014 Ban chỉ đạo, các tổ đánh giá thực hiện các nội dung sau:

- Chuẩn bị phiếu đánh giá: phòng ĐBCL&KT thực hiện 1 phiếu/1 học phần.

- Đánh giá tại các tổ chấm thi:

+ Trợ lý giáo vụ nhận đề thi, đáp án, phiếu đánh giá (mẫu) từ phòng ĐBCL&KT.

+ Tổ trưởng chấm thi (Cán bộ đánh giá đề thi), nhận hồ sơ chấm thi, tổ chức chấm thi; thực hiện đánh giá chất lượng đề thi, đáp án, kết quả thi và hoàn thành việc đánh giá (ngay sau khi chấm xong); gửi kết quả cho giáo vụ khoa.

+ Giáo vụ khoa nạp kết quả đánh giá (phiếu đánh giá) về phòng ĐBCL&KT, sau khi chấm thi xong (đây là thời điểm chấm thi xong và công bố kết quả cho thí sinh).

- Thư ký ban chỉ đạo thống kê, đề xuất danh sách đề thi đánh giá kiểm tra sau mỗi tuần chấm thi và đánh giá.

- Ban chỉ đạo xử lý thông tin và triển khai thực hiện các biện pháp đáp ứng mục đích, yêu cầu của kế hoạch đề ra.

2.2. Lãnh đạo khoa chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc đơn vị, cá nhân thực hiện đúng quy định làm đề thi, tổ chức chấm thi học phần; quán triệt đến bộ môn, cán bộ, giảng viên chủ trương, kế hoạch đánh giá chất lượng đề thi học phần.

Các Tổ trưởng chấm thi chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đánh giá đề thi học phần; Trợ lý giáo vụ khoa cung cấp đầy đủ hồ sơ chấm thi và phiếu đánh giá đề thi, thu và nạp đúng hạn.

2.3. Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí:

- Trực chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện các nội dung của kế hoạch đánh giá chất lượng ĐTHP năm học 2013-2014; theo dõi tiến trình đánh giá chất lượng đề thi của các khoa, báo cáo Hiệu trưởng theo quy định.

- Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng ĐTHP năm học 2013-2014, báo cáo Hiệu trưởng trước ngày 30/6/2014; kiểm tra, xác nhận khối lượng biên soạn đề thi học phần cho các bộ môn theo đề nghị.

2.4. Các phòng chức năng theo nhiệm vụ đáp ứng kế hoạch do ban đánh giá chất lượng ĐTHP đề xuất, xem xét, cấp kinh phí thực hiện kế hoạch.

Yêu cầu các Trưởng đơn vị tổ chức triển khai đến các bộ môn, cán bộ, giảng viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch đánh giá chất lượng đề thi học phần năm học 2013-2014 đã ban hành./. 

                                                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  - Ban Giám hiệu;  

  - Các phòng, khoa,

  - Lưu: VT, P. ĐBCL&KT.                                                      (đã ký)

                                                                  

                                                                                            Hoàng Nam


DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI HỌC PHẦN

 (Năm  học 2013-2014 )

 

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ -ĐV. CÔNG TÁC

 NHIỆM VỤ

1

Hoàng Nam

Phó Hiệu  trưởng

Trưởng ban

2

Ông Nguyễn Đình  Mai

PTP. ĐBCL&KT

P. trưởng ban

3

Ông Nguyễn Hữu Tân

PTP. ĐBCL&KT

Ủy viên

4

Ông (Bà) Trưởng (P) khoa, trung tâm

Tổ trưởng tổ đánh giá

5

Ông Nguyễn Ngọc Đỉnh

CV phòng ĐBCL&KT

          Thư ký ban

6

 Bà Lê Thị Quỳnh Nga

CV phòng ĐBCL&KT

Thư ký ban

 

(Ấn định danh sách gồm 18 thành viên)

 

 

    phiếu đánh giá đề thi..

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing