Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Công văn số 103 V/v đôn đốc nhắc, nhở các đơn vị rà soát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2012-2013
Cập nhật lúc: 10:47 AM ngày 11/09/2015

           UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TỈNH THANH HOÁ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

        

  Số:  103 /ĐHHĐ-ĐBCL&KT                                Thanh Hoá, ngày 23 tháng 5 năm 2013

 V/v đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị triển khai kế hoạch

     Đảm bảo chất lượng năm học 2012-2013

 

 

Kính gửi: Các ông (bà) Trưởng phòng, ban chức năng.

 

Thực hiện Kế hoạch 133/KH-ĐHHĐ, ngày 15/8/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2012-2013 và công tác tổng hợp, báo cáo Bộ GD&ĐT, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng phòng, ban chức năng thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức rà soát kết quả triển khai, thực hiện đúng tiến độ các nội dung trong kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2012-2013.

2. Tổ chức đánh giá và viết Báo cáo kết quả triển khai và cung cấp hồ sơ minh chứng kết quả thực hiện các nội dung trong kế hoạch đảm bảo chất lượng theo nhiệm vụ được giao (Báo cáo cần làm rõ kết quả đã thực hiện, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục).

3. Bám sát chức năng nhiệm vụ được giao và thực trạng nhà trường, đề xuất nhiệm vụ kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2013-2014 và những năm tiếp theo, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT.

Nhận được công văn này yêu cầu các ông (bà) trưởng phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, đảm bảo đúng thời gian và nộp Báo cáo kết quả thực hiện, kế hoạch đề xuất về Hội đồng Tự đánh giá chất lượng trường Đại học Hồng Đức trước ngày 05/6/2013 (qua đ/c Nga - phòng ĐBCL&KT), bằng file điện tử và văn bản./.

 

          Nơi nhận:                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

    - Như trên;                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG        

     - Lưu: VT, P. ĐBCL&KT.                                                

                                                                                                                 

                                                                                                                        (đã ký)

                                             

 

                                                                                                          Hoàng Nam

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing