Hướng dẫn về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập HSSV hệ chính quy
Cập nhật lúc: 01:51 CH ngày 27/02/2013

    UỶ BAN NHÂN DÂN                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH THANH HOÁ                                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                               

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 3 năm 2011

      Số: 67/HD-ĐHHĐ           

                     

HƯỚNG DẪN

Về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập HSSV

hệ chính quy.

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15.8.2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV;

Căn cứ kết luận Hội nghị cấp trường triển khai thực hiện QĐ số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT họp ngày 24.02.2011;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14.5.2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-ĐHHĐ ngày 03.9.2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức quy định mức thu học phí đối với các bậc đào tạo hệ chính quy tại trường,

Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức hướng dẫn việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập HSSV hệ chính quy như sau:

1. Đối tượng được xét cấp học bổng khuyến khích học tập:

a. HSSV hệ chính quy đào tạo theo chỉ tiêu Nhà nước giao hằng năm đang học tập tại Trường Đại học Hồng Đức.

b. HSSV diện hưởng trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện vào diện được xét cấp học bổng thì được xét cấp học bổng khuyến khích học tập như những HSSV khác.

2. Tiêu chuẩn xét cấp học bổng khuyến khích học tập:

a. HSSV có kết quả học tập, rèn luyện từ khá trở lên, các học phần Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng phải đạt yêu cầu trở lên và không bị kỷ luật từ khiển trách (ở cấp Trường) trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét cấp học bổng khuyến khích học tập:

+ Điểm trung bình chung học tập được xác định theo quy định hiện hành của Quy chế đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (chỉ tính điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất trong đó không có điểm thi hoặc kiểm tra hết môn không đạt).

+ Kết quả rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

b.      Mức học bổng khuyến khích học tập:

+ Mức học bổng loại khá (Có điểm trung bình chung học tập từ loại khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên):

Đại học:                      240.000đ/tháng

Cao đẳng:                   200.000đ/tháng

Trung cấp:                  150.000đ/tháng

+ Mức học bổng loại giỏi (Có điểm trung bình chung học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên):

Đại học:                      300.000đ/tháng

Cao đẳng:                   250.000đ/tháng

Trung cấp:                  200.000đ/tháng

+ Mức học bổng loại xuất sắc (Có điểm trung bình chung học tập loại xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt loại xuất sắc).

Đại học:                      360.000đ/tháng

Cao đẳng:                   300.000đ/tháng

Trung cấp:                  250.000đ/tháng

c. Học bổng khuyến khích học tập được cấp từng học kỳ và cấp 10 tháng/năm học; quỹ học bổng được bố trí tối thiểu bằng 15% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy; năm học 2010-2011 là 2.070.360.000đ tương ứng với 746 suất học bổng (bằng 9% tổng số HSSV hệ chính quy); học bổng khuyến khích học tập khoán cho từng khoa theo bậc học và ngành đào tạo. Chỉ tính số chẵn, nếu có từ 2 sinh viên trở lên trùng điểm được thưởng học bổng thì suất học bổng cuối cúng ấy được chia đều cho các sinh viên trùng điểm.

3. Thủ tục xét cấp học bổng khuyến khích học tập:

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của HSSV trong từng học kỳ, các khoa, bộ môn lập danh sách xếp hạng HSSV theo kết quả học tập, rèn luyện từ cao xuống thấp theo bậc đào tạo, ngành học với số lượng không quá 9% tổng số HSSV nộp về Trường qua phòng Công tác HSSV để Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập xem xét trình Hiệu trưởng Quyết định.

* Ghi chú:

+ Đối với HSSV đào tạo theo địa chỉ không tham gia dự xét cấp học bổng khuyến khích học tập.

Hướng dẫn này có hiệu lực thực hiện từ học kỳ I năm học 2010-2011./.

 

      Nơi nhận:                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

- VP Đảng uỷ (để bc);                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG            

- P. KH- TC;

- Đoàn TN;                                                                                                                                    (Đã ký)

- Các khoa, bộ môn;                                                               

- Lưu: P. CT HSSV, VT.                                                                                                          Lê Văn Trưởng


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

đơn vị trực thuộc
số lượt truy cập