Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
KẾ HOẠCH Khảo sát Tình hình việc làm, thu nhập của sinh viên tốt nghiệp năm 2010 và Đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường
Cập nhật lúc: 08:33 AM ngày 15/01/2013
Thực hiện Quyết định số 1374/ QĐ- ĐHHĐ ngày 08/11/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc thành lập Ban chỉ đạo khảo sát Tình hình việc làm và thu nhập của sinh...

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ

TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :  255  /KH-ĐHHĐ

               Thanh Hóa, ngày 12  tháng 11 năm 2010

 

 

KẾ HOẠCH

Khảo sát Tình hình việc làm, thu nhập của sinh viên tốt nghiệp năm 2010                  và Đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường

 
 
 


            Thực hiện Quyết định số 1374/ QĐ- ĐHHĐ ngày 08/11/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc thành lập Ban chỉ đạo khảo sát Tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2010 và Đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường; căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ về công tác hư­ớng nghiệp, tư­ vấn việc làm của sinh viên năm 2010, Nhà trư­ờng xây dựng kế hoạch điều tra tình hình việc và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp và đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường như­ sau:

I. MỤC ĐÍCH.

            -  Nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

           - Thu thập các thông tin phản hồi của người học sau khi ra Trường về nội dung, chương trình đào tạo.

           - Làm cơ sở để bổ sung, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội.

II. ĐỐI TƯ­ỢNG KHẢO SÁT.

            - Sinh viên hệ chính quy học tại trường đại học Hồng Đức tốt nghiệp năm 2010 và các năm trước.

          - Các đơn vị, doanh nghiệp, trư­ờng học, cơ quan có sử dụng sinh viên được đào tạo từ tr­ường đại học Hồng Đức.

III. NỘI DUNG.

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả

1

Thành lập ban chỉ đạo khảo sát, thăm dò tình hình việc làm, thu nhập của sinh viên sau tốt nghiệp.

Tháng 11/2010

Trung tâm  PTĐT&

   HTHT

Phòng CTHSSV

2

Xây dựng kế hoạch khảo sát, thăm dò tình hình việc làm, thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Tháng 11/2010

Trung tâm  PTĐT&

   HTHT

Các khoa đào tạo, Phòng CTHSSV

Kế

hoạch

3

Họp Ban chỉ đạo thông qua kế hoạch, nội dung khảo sát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCĐ.

Tháng 11/2010

BCĐ

Các đơn vị

Biên bản

4

- Thiết kế các loại biểu mẫu, phiếu thăm dò.

- Lập dự trù kinh phí tổ chức thăm dò, khảo sát.

Từ 10/11 đến 20/11/10

Trung tâm  PTĐT&

   HTHT

Phòng KHTC

Biểu mẫu, danh sách

5

Cập nhật, lập danh sách địa chỉ liên lạc của sinh viên tốt nghiệp năm 2010.

Lập danh sách các cơ quan, đơn vị có sử dụng nguồn lao động dược đào tạo từ trường ĐHHĐ.

Từ 21/11 đến 30/11/10

Trung tâm  PTĐT&

   HTHT

Phòng CTHSSV

Các khoa

đào tạo.

DS địa chỉ SV

6

Gửi phiếu và thu phiếu thăm dò cho cựu sinh viên và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng nguồn lao động được đào tạo từ trường ĐHHĐ.

Từ 5/12/10 đến 15/01/11

Trung tâm  PTĐT&

   HTHT

Các khoa đào tạo, Tổ khảo sát.

Bảng T. Kê phiếu.

7

Các đơn vị tham gia khảo sát tổng hợp phiếu thăm dò, xử lý số liệu nộp báo cáo về Trung tâm PTĐT& HTHT.

Từ 16/01 đến 30/01/11

Tổ khảo sát

Các khoa đào tạo.

BC,

T. hợp

 số liệu

8

Làm việc với một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động được đào tạo tại trường ĐH Hồng Đức.

Từ 10/02 đến 28/02/11

Trung tâm  PTĐT&

   HTHT

Phòng KHTC;

Đào tạo.

Biên bản

9

Tổng hợp phiếu khảo sát và xử lý số liệu từ các khoa gửi về, viết báo cáo tổng kết trình Hiệu trưởng.

Từ 01/03 đến 10/03/11

Trung tâm  PTĐT&

   HTHT

Tổ khảo sát,

Phòng CTHSSV.

Báo cáo

10

Họp Ban chỉ đạo tổng kết kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên.

Từ 15/03 đến 22/03/11

BCĐ

Các đơn vị.

Biên bản

11

Đề xuất kế hoạch chỉnh sửa, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo.

Từ 23/03 đến 31/03/11

Trung tâm  PTĐT&

   HTHT

Phòng  Đào tạo

KH;

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

            - Trung tâm Phát triển Đào tạo và Hỗ trợ học tập là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai điều tra tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2010 và Đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường. Tập hợp phiếu khảo sát chất lượng đào tạo từ các khoa, tổng hợp, đánh giá báo cáo Hiệu trưởng và đề xuất kế hoạch chỉnh sửa bổ sung nội dung chương trình đào tạo của năm học 2010 – 2011.

          - Phòng Công tác HSSV phối hợp với các Khoa lập danh sách, địa chỉ sinh viên tốt nghiệp năm 2010, tập hợp phiếu điều tra sinh viên tốt nghiệp từ các khoa và lập báo cáo tổng hợp tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp.

          - Phòng Đào tạo phối hợp với Trung tâm Phát triển Đào tạo và hỗ trợ học tập chuẩn bị nhân lực tham gia khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường; tập hợp các đề xuất thay đổi, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo.

           - Các khoa lên danh sách thống kê các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng sinh viên tốt nghiệp của Trường, gửi phiếu khảo sát thăm dò tình hình việc làm đến sinh viên, gửi phiếu khảo sát đến các cơ quan, đơn vị tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp. Sau đó thu hồi phiếu khảo sát, tập hợp gửi về Trung tâm phát triển đào tạo và hỗ trợ học tập để tổng hợp, đánh giá.

           - Phòng Kế hoạch - tài chính phối hợp với Trung tâm phát triển đào tạo và hỗ trợ học tập xây dựng kế hoạch kinh phí trình Ban giám hiệu phê duyệt và chi trả cho các đối tượng theo đúng quy định,

          - Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.     

Nơi nhận:                                                                                                   KT.HIỆU TRƯ­ỞNG

     - Ban giám hiệu (để báo cáo);                                                                   PHÓ HIỆU TRƯ­ỞNG

    -  Các đơn vị trong trường;                                                                               

    -  L­ưu: VT, TrTPTĐT&HTHT.

 

 

 

 

                                                                                                               Lê Văn Tr­ưởng

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing