Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân công nhiệm vụ
Cập nhật lúc: 04:29 PM ngày 29/12/2014
Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-ĐHHĐ ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Hiệu trưởng trường đại học Hồng Đức về việc Ban hành quy định bổ sung, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Đào tạo, Khoa tại chức, Trung tâm Phát triển đào tạo và Hỗ trợ học tập trực thuộc trường đại học Hồng Đức; căn cứ vào khả năng, năng lực của từng cán bộ trong đơn vị, Giám đốc Trung tâm PTĐT&HTHT phân công cụ thể cho từng cán bộ từ ngày 1/12/2012 như sau:

 I. Phân công nhiệm vụ.

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

1

Lê Minh Hiền

Giám đốc

- Công tác tham mưu cho Hiệu trưởng:

+ Công tác dự báo nhu cầu đào tạo, đào tạo theo nhu cầu xã hội;

+ Công tác tuyên truyền tuyển sinh;

+ Kế hoạch phát triển đào tạo nghề;

+Công tác mở đào tạo nghề;

+ Công tác tuyển sinh đào tạo nghề;

- Công tác nội bộ Trung tâm:

+ Công tác chung: công tác tổ chức, phân công lao động, thi đua khen thưởng, tư tưởng chính trị và điều phối nhiệm vụ cho các cán bộ trong đơn vị;

+ Công tác chuyên môn đào tạo nghề;

+ Chỉ đạo công tác:đào tạo theo nhu cầu xã hội, phát triển đào tạo và hỗ trợ học tập.

+ Phụ trách ISO, KĐCL của đơn vị;

2

Võ Hồng Sơn

Phó Giám đốc

Phụ trách:

- Lập kế hoạch điều tra và dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội: phối hợp với các cơ sở tuyển dụng, doanh nghiệp để khảo sát nhu cầu đào tạo. Tuyển sinh, theo dõi hợp đồng đào tạo theo nhu cầu xã hội; 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của các cơ quan, đơn vị;

- Xây dựng kế hoạch, mở các khóa đào tạo ngắn hạn.

3

Phạm Văn Trọng

Chuyên viên

- Công tác tuyên truyền, quảng cáo tuyển sinh, giới thiệu về nhà trường;

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển cơ sở rèn nghề, thực hành thực tập cho sinh viên;

- Lập kế hoạch tìm kiếm đối tác để ký kết các văn bản thỏa thuận, hợp tác để hỗ trợ đào tạo;

4

Nguyễn Thúy Huệ

Chuyên viên

- Công tác thí vụ về đào tạo nghề;

- Công tác xếp thời khóa biểu, lịch thi,..

- Cán bộ kiểm soát tài liệu ISO của Trung tâm;

- Triển khai và tổng hợp kết quả thăm dò hài lòng của cán bộ, giảng viên đ/v Trung tâm;

- Công tác chuẩn bị các văn bản, các quy định về đào tạo nghề của trường;

- Công tác thông kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết.

5

Hoàng Lê Minh

Chuyên viên

- Công tác khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo tại các đơn vị: đề xuất điều chỉnh nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo;

- Khảo sát, thống kê về tình hình việc làm của người học sau khi tốt nghiệp;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về cựu sinh viên;

- Xây dựng các tổ chức cựu sinh viên;

- Tổ chức cho SV tham gia hội chợ về việc làm;

- Tổ chức các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, bồi dưỡng kỹ năng, hoạt động goại khóa cho sinh viên.

6

Lê Viết Sơn

Chuyên Viên

- Công tác kế hoạch đào tạo nghề;

- Triển khai các lớp đào tạo nghề ngắn hạn.

- Công tác thực hành, thực tập cho các lớp đào tạo nghề

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

7

Biện Thị Hương

Hợp đồng

thử việc

- Công tác quản lý hồ sơ của hệ đào tạo nghề

- Theo dõi tình hình học tập của các lớp đào tạo nghề

- Công tác chế độ, lương của Trung tâm;

- Phụ trách cơ sở vật chất của đơn vị;

- Công tác văn thư, lưu trữ và triển khai các văn bản của Trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Lãnh đạo Trung tâm có trách nhiệm.

            - Xử lý các công việc, đôn đốc, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo qui định.

2. Các cán bộ trong Trung tâm phải.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng nội dung công việc phụ trách; biên soạn thủ tục qui trình tổ chức thực hiện (nếu có).

- Nắm vững MTCL của Trung tâm, Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng và thực hiện việc lưu trữ hồ sơ chất lượng theo kế hoạch thực hiện MTCL và ISO.

- Phải biết Hồ sơ chất lượng của mình là gì? cho mục tiêu chất lượng nào? Mẫu hồ sơ chất lượng của từng thủ tục, quy trình mà mình phải thực hiện.

- Khi thực hiện xong thủ tục, quy trình phải nạp lại hồ sơ chất lượng qui định trong thủ tục, quy trình và Kế hoạch thực hiện MTCL cho đ/c Huệ để lưu ISO.

3. Cán bộ kiểm soát tài liệu ISO phải.

            - Hàng tháng phát và thu lại, tổng hợp báo cáo Giám đốc Trung tâm về kế hoạch, đánh giá thực hiện tháng của từng cá nhân.

            - Sắp xếp tài liệu ISO, tập hợp hồ sơ minh chứng theo các MTCL.

            - Làm kế koạch, thủ tục để khắc phục, đề nghị bổ sung của ISO.

            - Chuẩn bị hồ sơ cho các đoàn đánh giá.

Khi có đoàn đánh giá ISO, tất cả cán bộ trong Trung tâm phải có mặt và trình hồ sơ minh chứng.

4. Quy định về chế độ báo cáo, xử lý văn bản.

- Các văn bản ra khỏi Trung tâm: quyết định, kế hoạch, công văn, thông báo, quy chế, báo cáo,... phải thông qua Giám đốc trước khi đề nghị phê duyệt và phát hành.

- Chế độ báo cáo: các cán bộ trong Trung tâm khi được điều động đi công tác, nghỉ làm việc,... phải báo cáo Giám đốc Trung tâm trước khi thực hiện, báo cáo kết quả sau khi hoàn thành công tác.

- Thời gian làm việc: Thực hiện theo quy định của Nhà trường ./.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                         GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM

 

 

 

 

Lê Văn Trưởng                                                                     Lê Minh Hiền

 

Nơi nhận                                                                  

- Hiệu trưởng ( để báo cáo);

- Phòng TCCB (theo dõi)

- CB Trung tâm (để thực hiện);

- Lưu VT, ISO.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing