Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ

Cập nhật lúc: 09:44 SA ngày 21/03/2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-TTg ngày 12/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Quyết định số 4238/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Trồng trọt cho Trường Đại học Hồng Đức; 

Căn cứ Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-CT ngày 11/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trư­­ờng Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-ĐHHĐ ngày 08/02/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Quyết nghị của các Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ và kết quả học tập của các học viên cao học;

                Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,                                               

                                                                                            QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ khoa học khoá 2 (2009-2011) cho 13 học viên cao học chuyên ngành: Trồng trọt - Mã số: 606201.  

(có danh sách kèm theo)

            Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa Nông Lâm và Ngư nghiệp, Trưởng các đơn vị liên quan và các học viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   File đính kèm

HDU_59_1_QDDCNTnghiep CN Trongtrot 09-11

Các tin mới hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40099968