Thông báo kêu gọi đề xuất nghiên cứu chung và Nghị định thư

Cập nhật lúc: 10:35 SA ngày 17/04/2019

1. Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kêu gọi đề xuất hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Vật liệu thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP), thông tin chi tiết trong link đính kèm sau: 

www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/15654/thong-bao-keu-goi-de-xuat-nghien-cuu-chung-thuoc-chuong-trinh-nghien-cuu-chung-dong-a-e-asia-jrp-trong-linh-vuc-vat-lieu.aspx

2. Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kêu gọi đề xuất hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Nông nghiệp thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP),  thông tin chi tiết trong link đính kèm sau: 

www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/15656/thong-bao-keu-goi-de-xuat-nghien-cuu-chung-thuoc-chuong-trinh-nghien-cuu-chung-dong-a-e-asia-jrp-trong-linh-vuc-nong-nghiep.aspx

3. Chương trình hợp tác KH&CN Việt Nam – Italy thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, thông tin chi tiết trong link đính kèm sau: 

www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/15669/chuong-trinh-hop-tac-khcn-viet-nam--italy-thong-bao-keu-goi-de-xuat-de-tai-du-an-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-nghi-dinh-thu-.aspx

4. Thông báo Kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế & Năng lượng CHLB Đức (Chương trình ZIM), thông tin chi tiết trong link đính kèm sau:

www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/15672/thong-bao-keu-goi-de-xuat-de-tai-du-an-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-nghi-dinh-thu-giua-bo-khoa-hoc--cong-nghe-viet-nam-va-bo-kinh-te.aspx

5. Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam – Cộng hòa Áo, thông tin chi tiết trong link đính kèm sau:

www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/15861/thong-bao-keu-goi-de-xuat-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-nghi-dinh-thu-viet-nam--cong-hoa-ao.aspx

6. Thông báo nhận hồ sơ thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Anh theo chương trình hợp tác NAFOSTED – The UK Academies đợt 1/2019, thông tin chi tiết trong link đính kèm sau:

www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/15812/thong-bao-nhan-ho-so-thuc-tap-nghien-cuu-ngan-han-tai-anh-theo-chuong-trinh-hop-tac-nafosted--the-uk-academies-dot-1-2019.aspx

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39550033