Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Chuẩn Đầu ra - Đại học
(Ban hành theo Quyết định số 3236/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) .
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-ĐHHĐ ngày 14/01/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)
(Ban hành theo Quyết định số 34/QĐ-ĐHHĐ ngày 08/01/2010 của Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức)
1
Các tin khác