Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GVCN - CVHT Năm học 2012 – 2013
Cập nhật lúc: 01:34 PM ngày 07/06/2013

 

TT

Kế hoạch thực hiện

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

 

 

 

1

- Họp phân công GVCN - CVHT

- GVCN-CVHT lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2012 – 2013 báo cáo lãnh đạo khoa

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp năm học 2012-2013

 

 

Tháng 8/2012

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

 

 

2

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm vµ CVHT c¸c lp tháng 9- 2012. năm học 2012-2013.

- Triển khai kế hoạch đại hội lớp-chi đoàn đối với các lớp chính qui K12; K13A; K13B; K14A,B; K15 A,B,C,D; K32; K33; K34; K25A,B; K26 A,B, C

- Ban lãnh đạo khoa ®Ò nghÞ nhµ tr­êng ra quyết định bổ nhiệm các chức vụ trong ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn

- Tiếp sinh các lớp chính qui K15a,b,c K34, K26 ;ổn định tổ chức lớp.

- Thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng kû niÖm 15 n¨m thµnh lËp tr­êng - khoa

 

 

Tháng 9/2012

 

 

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

 

 

3

 

 

 

 

*

 

 

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp vµ CVHT tháng 10/2012 năm học 2012-2013

- Triển khai kế hoạch đại hội lớp-chi đoàn đối với các lớp chính qui míi nhËp häc

- Ban lãnh đạo khoa ®Ò nghÞ nhµ tr­êng  ra quyết định bổ nhiệm các chức vụ trong ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn c¸c líp míi nhËp häc

- Các lớp sinh hoạt toạ đàm ngày 20-10

- Các lớp K13,k14 và K33 lập danh sách và dự thi kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh

 

 

 

 

Tháng 10/2012

 

 

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

 

4

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp vµ CVHT tháng 11/2012 năm học 2012-2013

- Các lớp lập danh sách học bồi dưỡng môn tiếng Anh

- Sinh hoạt phong trào văn thể mĩ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

- Lãnh  đạo  khoa, bí  thư LCĐ, Lớp  trưởng , bí  thư các lớp kí cam kết thực hiện kì thi nghiêm túc

 

 

 

 

Tháng 11/2012

 

 

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

5

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp vµ CVHT tháng 12/20102 năm học 2012-2013

- Các hoạt động kỉ niệm ngày toán quốc kháng chiến, ngày quốc phòng toàn dân

- Các lớp K12, K13,k14, K32, K33 thực hiện kì thi nghiêm túc

 

 

Tháng 12/2012

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

 

 

6

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp vµ CVHT tháng 01/2013 năm học 2012-2013

- CVHT của các lớp K12, K13, K14, K32, K33 phân loại điểm rèn luyện, điểm học tập của sinh viên và báo cáo lãnh đạo khoa

- Các lớp K12, K13, K14, K32, K33  thực hiện lịch học kì II năm học 2012-2013

- Các lớp K15, K34, K25, k26 thực hiện kì thi nghiêm túc

 

 

Tháng 01/2013

 

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

 

 

7

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp vµ CVHT tháng 02/2013 năm học 2012-2013

-Triển khai các hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Đảng 3/2

- Các GVCN-CVHT của các lớp K15, K34, K25, K26 phân loại điểm rèn luyện, điểm học tập của sinh viên và báo cáo lãnh đạo khoa

- Các lớp thực hiện lịch học kì II năm học 2012-2013

- Tổ chức cho SV về nghỉ tết nguyên đán an toàn, tiết kiệm

 

 

 

 

 

Tháng 2/2013

 

 

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

8

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp vµ CVHT tháng 03/2013 năm học 2012-2013

-Triển khai các hoạt động kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3

 

Tháng 3/2013

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

9

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp vµ CVHT tháng 04/2013 năm học 2012-2013

- Nhắc nhở SV hoàn thành đề tài NCKH, KLTN và báo cáo trước hội đồng Khoa học và đào tạo khoa

 

Tháng 4/2013

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

10

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp vµ CVHT tháng 05/2013 năm học 2012-2013

- SV hoàn thành đề tài NCKH, KLTN và báo cáo trước hội đồng Khoa học và đào tạo khoa, trường

- Các lớp K12, K13, K14, K32,K33 thực hiện kì thi nghiêm túc

 

Tháng 5/2013

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

11

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp tháng 06/2013 năm học 2012-2013

- Các lớp K15, K34, K25, K26 thực hiện kì thi nghiêm túc

- Tổ chức cho SV về nghỉ hè an toàn, tiết kiệm

 

 

Tháng 6/2013

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

12

- SV nghỉ hè

- Lãnh đạo khoa dự kiến phân công GVCN-CVHT năm học 2013-2014

 - Các GVCN-CVHT chuẩn bị kế hoạch chủ nhiệm lớp năm học 2013-2014

 

Tháng 7/2013

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

                                 

     Người lập kế hoạch

        P.Trưởng khoa

 

 

         Lê Thị Tuyết 

                                                                          


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing