Sứ mệnh và Tầm nhìn

1. Sứ mệnh

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đa ngành, đa lĩnh vực, có chất lượng cao, có khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Thanh Hóa và đất nước.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2045, Trường Đại học Hồng Đức là trường đại học thông minh, đổi mới sáng tạo; là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học mạnh của cả nước; hội nhập với các trường đại học tiên tiến trong khối ASEAN và quốc tế.

3. Giá trị cốt lõi

Hiền tài - Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm - Hội nhập

4. Triết lý giáo dục

Toàn diện - Trải nghiệm - Thực nghiệp - Thực tài

5. Quan điểm phát triển

- Là cơ sở giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Xây dựng và phát triển Trường Đại học Hồng Đức phải gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa; hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trước hết phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho Tỉnh, sau đó là khu vực, đất nước và quốc tế;

- Xây dựng và phát triển Trường Đại học Hồng Đức một cách toàn diện, dựa trên khai thác, sử dụng tổng hợp hiệu quả và bền vững các nguồn lực trong và ngoài trường;

- Nâng cao tính tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội; hợp tác hiệu quả với các bên liên quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.