Chuyển đổi số Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

với mục tiêu cốt lõi là “xây dựng Trường Đại học Hồng Đức từng bước trở thành đại học tự chủ, có hệ thống quản trị hiện đại, thông minh và chuyên nghiệp, là trung tâm lớn về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo của Tỉnh, khu vực và cả nước”, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau:

19/04/2023
 
 
 
Xem thêm

Tin nổi bật