Ban Giám hiệu

PGS.TS Bùi Văn Dũng
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202209/Images/z3750700641795-11d38861ac70af89511f33ce0971a038-20220926081142-e.jpg

a. Phụ trách chung hoạt động của Nhà trường theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 20 của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức, UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo về mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

b. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Kế hoạch, chiến lược phát triển Nhà trường; Tổ chức cán bộ; Hành chính; Quản trị vật tư, thiết bị; Tài chính; Thanh tra nội bộ, pháp chế và Thi đua, khen thưởng.

c. Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Thanh tra - Pháp chế; Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo; Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức; Là chủ tài khoản của Nhà trường.

 đ. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị: Kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh; Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Khoa Lý luận Chính trị - Luật. Khoa Khoa học Xã hội; Khoa Khoa học Tự nhiên; Khoa Giáo dục Thể chất.

 e. Đồng chí Bùi Văn Dũng sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, sinh hoạt hành chính tại phòng Kế hoạch - Tài chính.

> Điện thoại: 0902091969

> E-Mail: buivandung@hdu.edu.vn

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202304/Images/2023-04-08-102154-20230408102246-e.jpg

TS Hoàng Nam  - Phó Hiệu trưởng

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202209/Images/hn-20220926082110-e.jpg

 

a. Giúp Hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực: Quản lý đào tạo bậc đại học, cao đẳng; Đảm bảo chất lượng và khảo thí; công tác truyền thông, chuyển đổi số; Website của Nhà trường.

b. Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ các đơn vị: Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí; Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Phòng Quản lý đào tạo; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.

c. Là ủy nhiệm chi.

d. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị: Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Khoa Kỹ thuật - Công nghệ; Khoa Ngoại ngữ; Trung tâm Tư vấn, kiểm định xây dựng và môi trường.

đ. Phụ trách chương trình, dự án và công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công.

e. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đưa lên trang thông tin điện tử của Nhà trường đối với lĩnh vực phụ trách.

g. Đồng chí Hoàng Nam sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Khoa học Tự nhiên, sinh hoạt hành chính tại phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí.

> Điện thoại: 0373 910 313 

>E-Mail: hoangnam@hdu.edu.vn 

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202304/Images/2023-04-08-102154-20230408102246-e.jpg

PGS.TS Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202209/Images/1i5a8754jpg-20220927074048-e.jpg

a. Giúp Hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực: Quản lý khoa học và công nghệ; Hợp tác quốc tế; Quản lý đào tạo sau đại học; Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Công tác Quản lý nội trú, Y tế và an ninh trật tự; Tạp chí khoa học của Nhà trường;

b. Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế; Phòng Quản lý đào tạo sau đại học; Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; Phòng Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Ban Quản lý Ký túc xá, Y tế và An ninh trật tự;

c. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị: Khoa Giáo dục Tiếu học; Khoa Giáo dục Mầm non; Khoa Tâm lý - Giáo dục; Trung tâm Giáo dục Quốc tế; Trường Mầm non thực hành.

d. Tổng biên tập Tạp chí khoa học của Nhà trường;

đ. Phụ trách chương trình, dự án và công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công.

e. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đưa lên trang thông tin điện tử của Nhà trường đối với lĩnh vực phụ trách.

g. Đồng chí Hoàng Thị Mai sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Khoa học Xã hội, sinh hoạt hành chính tại phòng Quản lý Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế.

> Điện thoại: 

> E-Mail: hoangthimai@hdu.edu.vn

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202304/Images/2023-04-08-102154-20230408102246-e.jpg

PGS.TS Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202303/Images/z4218340453670-3e7b83d14fd764c98e2de933bd37603f-20230328032755-e.jpg

a. Giúp Hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực: Quản lý đào tạo bậc đại học, cao đẳng; Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Công tác Quản lý nội trú, Y tế và an ninh trật tự.

b. Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên; Phòng Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Ban Quản lý Ký túc xá, Y tế và An ninh trật tự.

c. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị: Khoa Khoa học Xã hội; Khoa Khoa học Tự nhiên; Khoa Giáo dục Thể chất.

d. Phụ trách chương trình, dự án và công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công.

đ. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đưa lên trang thông tin điện tử của Nhà trường đối với lĩnh vực phụ trách.

e. Đồng chí Đậu Bá Thìn sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, sinh hoạt hành chính tại phòng Quản lý đào tạo.

> Điện thoại: 

> E-Mail: daubathin@hdu.edu.vn